ليست شهرداريها
اطلاعات شهرداري
نام شهرداری نام اداره تلفن فکس
سازمان فضاي سبز
ليست مناقصه ها
مناقصه ها
شهرداری:گروه:
موضوع مناقصه تلفن آدرس تاریخ انتشار زمان ارائه پیشنهاد مهلت مبلغ
خريد و نصب ٤ دستگاه دوربين ثبت تحلفات رانندگيامور قرارداهاي شهرداري اسلامشهر21/04/139022/04/1390ارسال پيشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهي نوبت دو0
اجراي علايم افقي از قبيل اجراي خط کشي گرم محوري در جاده هاي بين شهري ، اجراي بلوک عابر پياده با رنگ دو جزئي و اجراي خط کشي محوري سرد در معابر د21/04/139031/04/1390دريافت اسناد از درج آخرين آگهي به مدت ١٠ روز0
روکش آسفالت معابر منطقهدريافت: امور قراردادهاي شهرداري اسلامشهر21/04/139022/04/1390تحويل: تا ١٠ روز از نشر نوبت دوم0
پروژه روکش آسفالت معابر سطح شهرتحويل: امور قراردادهاي شهرداري21/04/139031/04/1390تحويل:از نشر مرحله دوم تا ده روز0
احداث ساختمان اتش نشاني٣٦٣٦٢٠٠-٠٢٦٢امور مالي شهرداري وحيديه06/04/139016/04/1390تا ١٠ روز پس از نشر نوبت دوم0
اصلاحيه06/04/139016/04/13900
احداث پارکواحد مالي شهرداري06/04/139016/04/1390مراجعه تا ده روز از اگهي نوبت دوم0
احداث سوله ورزشيواحد مالي شهرداري06/04/139016/04/1390مراجعه تا ده روز ازاگهي نوبت دوم0
اجراي تکميل کانالشهر قدس، خيابان انقلاب،ساختمان مرکزي شهرداري،طبقه دوم، امور قراردادها06/04/139016/04/1390تا ده روز از نشر نوبت دوم0
جمع آوري و حمل زباله١-٣٢٣٣٣٩٠-٠٢۶٢شهريار – باغستان – بلوار امام خميني (ره) – بلوار وليعصر(عج)– خيابان لاله دوم-شهرداري باغستان – امور قراردادها05/04/139015/04/1390دريافت وتحويل اسناد تا١٥/٤0
پروژه تهيه و پخش آسفالتکيلومتر ٢۵ جاده تهران ساوه– شهرداري گلستان – امورمالي05/04/139013/04/1390دريافت اسناد يک هفته0
اجراي پروژه هاي عمرانيدريافت: شهرداري اسلامشهر، واحد قراردادها04/04/139014/04/1390تحويل: تا ده روز از نشر نوبت دوم0
خريد تجهيزات ترافيکي و علائم راهنماييخيابان دکتر شريعتي – جنب حسينيه ارشاد خيابان شهيد گل نبي- طبقه سوم – امور قراردادها منطقه سه04/04/139014/04/1390ارايه پيشنهاد تا ١٠ روز0
نگهداري فضاي سبزدريافت اسناد و قبول پيشنهادات: ميدان امام حسين ع- خيابان دماوند – بزرگراه امام علي – - ساختمان شهرداري منطقه ١٣ طبقه سوم – واحد قراردادها04/04/139016/04/1390ارايه اسناد براي رديف يک و دو ١۵ روز براي رديف سوم ١٢ رو0
تهيه، ساخت و راه اندازي پل سوارهدبيرخانه شهرداري بومهن04/04/139011/04/1390دريافت و تحويل تا ٧ روز از اگهي مرحله دوم0
تهيه، ساخت و راه اندازي پل سوارهدبيرخانه شهرداري بومهن04/04/139011/04/1390دريافت و تحويل تا ٧ روز از اگهي مرحله دوم0
احداث ميدان٢٣-٢۶۵٠٣٠٢٠ و ٩-٢۶۵٠۴۵۶٨ دافشم – ميدان امام خميني ره –شهرداري فشم – واحد قراردادها02/04/139013/04/1390مراجعه تا١٠ روز از اگهي نوبت دوم0
رنگ آميزي المان هاي شهريخيابان آزادي – جنب کارخانه زمزم – نبش کوچه مشعوف –ساختمان ستادي شهرداري منطقه ١٠ – طبقه چهارم واحد قراردادها02/04/139013/04/1390ارائه اسناد ١٠ روز0
حفظ و نگهداري فضاي سبزجاده ساوه، ابتداي شهرک حضرت وليعصر عج، ساختمان، مرکزي شهرداري منطقه ١٨واحد قراردادها02/04/139013/04/1390تا ١٠ روز از نشر آگهي0
اصلاح هندسي معابرجاده ساوه، ابتداي شهرک حضرت وليعصر عج، ساختمان، مرکزي شهرداري منطقه ١٨واحد قراردادها02/04/139013/04/1390تا ١٠ روز از نشر آگهي0
تکميل احداث مجموعه ورزشيشهرستان شهريار – شهر انديشه بلوار ازادي – ساختمان مرکزي شهرداري انديشه – واحد امور قراردادها01/04/139014/04/1390دريافت٤/٤تاپايان١٢/٤ساعت٣٠: ١٤0
خريد و حمل آسفالتامور قراردادهاي شهرداري01/04/139011/04/1390تا ١٠ روز از نشر نوبت دوم0
تکميل سالن چند منظوره ورزشي، آموزشي و مديريت بحران۴۶٢۵٠۶١-٠٢٢٩کيلومتر ٢۶ جاده تهران ساوه،شهرستان بهارستان، شهر صالح اباد، ساختمان مرکزي شهرداري صالح اباد ، امور پيمانها و قراردادها01/04/139011/04/1390ارايه پيشنهاد تا ده روز از درج اگهي0
عمليات رفت و روب، جمع آوري و حمل زباله٥٥٢١٦١٦١واقع در شهر ري – جاده قديم تهران – قم01/04/139008/04/1390دريافت اسناد يک هفته از درج آگهي نوبت دوم0
پروژه محوطه سازي۴٢٢٢٠٢٢-٠٢۶٢امور مالي شهرداري01/04/139008/04/1390مراجعه تا يک هفته از اگهي نوبت سوم0
نگهداري فضاي سبزخيابان آزادي – جنب کارخانه زمزم – نبش کوچه مشعوف –ساختمان ستادي شهرداري منطقه ١٠ – طبقه چهارم واحد قراردادها01/04/139011/04/1390ارائه اسناد١٠ روز0
انجام پروژه آسفالت ساير معابر سطح شهر٠٢۶٢-۴٢٢٢٠٢٢-۴31/03/139007/04/1390دريافت اسناد يکهفته پس از تاريخ نوبت سوم اگهي0
پروژه روکش آسفالت معابر سطح شهرتحويل: امور قراردادهاي شهرداري31/03/139010/04/1390تحويل: از نشر مرحله دوم تا ده روز0
احداث سالن ورزشي٧٣٠٦٧٢٢-٠٢٦١کرج – ماهدشت – ميدان امام خميني (ره) – واحد امور پيمان هاي شهرداري31/03/139011/04/1390ارائه درخواست کتبي ١٠ روز بعد از نوبت دوم0
احداث استخر آبگير و پارک جنگلي و کارهاي عمراني سطح شهر٢-٠٢٩٢٣٤٧٢٧٧٨و٠٢٩٢٣٤٧١٦٩٦واحد امور قراردادهاي شهرداري30/03/139009/04/1390تا ده روز از نشر مرحله دوم0
زيرسازي جدولگذاري و آسفالتامور قراردادهاي شهرداري30/03/139009/04/1390تا ١٠ روزاز نشر نوبت دوم0
واگذاري امور رفت و روب و جمع آوري زباله و حمل آن به اختر آباد٠٢۶٢ - ٣٢٣٣٣٩٠ – ١شهريار – باغستان – بلوار امام خميني (ره) – بلوار وليعصر(عج)– خيابان لاله دوم شهرداري باغستان – امور قراردادها29/03/139005/04/1390دريافت پس از نوبت دوم٥/٤0
خريد درخت و درختچهمحل دريافت اسناد و قبول پيشنهاد: سعادت آباد، خيابان سرور غربي، بلوار شهرداري، ساختمان مرکزي شهرداري منطقه ٢، امور قراردادها29/03/139008/04/1390ارائه اسناد ١٠ روز از تاريخ انتشار آگهي0
حفظ ونگهداري فضاي سبز ابنيه وتاسيساتميدان رسالت - خيابان هنگام – نبش خيابان شهيد طاهر خاني – - ساختمان شهرداري منطقه ۴ طبقه سوم – و احد قراردادها29/03/139008/04/1390ارايه اسناد تا ١٠ روز0
احداث فضاي سبز رفيوژ و لچکيدريافت و تحويل: شهرري، ميدان هادي ساعي، خيابان شهرداري، جنب دادگستري شهرستان ري، واحد قراردادها مستقر در ساختمان مرکزي29/03/139008/04/1390ارائه اسناد ١٠ روز از درج آگهي0
واگذاري موارد ترافيکيدريافت : ميدان بهمن، خيابان دشت آزادگان جنوبي، جنب پارک بهمن، امور قراردادهاي شهرداري منطقه ١۶29/03/139008/04/1390تحويل: تا ١٠ روز از نشر آگهي0
انجام عمليات فونداسيون اسکلت و سفت کاري مجموعه فرهنگي ورزشي آفتابميدان شهيد قندي – ساختمان - مرکزي شهرداري منطقه ٧ طبقه همکف- دبيرخانه29/03/139008/04/1390ارائه اسناد ١٠ روز0
خريد فنس و لولهامور مالي شهرداري25/03/139004/04/1390تحويل بمدت ١٠ روز از اگهي نوبت دوم0
خريد فنس و لولهدريافت: امور قراردادهاي شهرداري25/03/139029/03/1390اقدام: تا ١٠ روز از نشر نوبت دوم0
نگهداري فضاي سبزتلفن : ٥-٥٥٢٧٩٢٩٤واحد قراردادهاي اين شهرداري- بزرگراه آيت اله سعيدي – چهار دانگه – روبروي سه راه بوتان – پلاک٥١٩ – ساختمان مرکزي شهرداري25/03/139004/04/1390دريافت وارائه پيشنهاد ١٠ روز پس از نوبت دوم0
رفت و روب ، جمع آوري و حمل زباله به صورت مکانيزه و تفکيک زباله و مديريت پسماند در محدوده باقر شهرتلفن : ۵۵٢١۶١۶١واقع در شهر ري – جاده قديم تهران – قم25/03/139001/04/1390دريافت اسناد يک هفته از درج آگهي نوبت دوم0
جدولگذاري معابر منطقهمراجعه: امور قراردادهاي شهرداري اسلامشهر25/03/139004/04/1390ارسال پيشنهاد تا ده روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم0
جدولگذاري معابردريافت و تحويل: دبيرخانه شهرداري بومهن25/03/139001/04/1390دريافت و تحويل تا ٧ روز از اگهي مرحله دوم0
احداث سالن چند منظوره مديريت بحرانمراجعه: امور قراردادهاي شهرداري اسلامشهر25/03/139004/04/1390ارسال پيشنهاد تا ده روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم0
عمليات زيباسازي و پياده روسازيتلفن: ٧٣٠۶٧٢٢-٠٢۶١تحويل: دبيرخانه شهرداري25/03/139004/04/1390دريافت تا ١٠ روز پس از اخرين اگهي0
سيستم يکپارچه نمودن الکترونيکيدريافت: شهرداري اسلامشهر، واحد قراردادها25/03/139004/04/1390تحويل:تا ده روز از نشر نوبت دوم0
خريد آسفالتميدان قزوين، خيابان قزوين،شهرداري منطقه ١١ ، ساختمان شماره يک، طبقه دوم، امور قراردادهاي شهرداري منطقه١١25/03/139005/04/1390دريافت وتحويل: از نشر آگهي تا ده روز0
خريد آسفالتجاده ساوه - ابتداي شهرک حضرت وليعصر(عج) -ساختمان مرکزي شهرداري منطقه ١٨ - واحد قراردادها25/03/139005/04/1390ارائه اسناد حداکثر١٠ روز از تاريخ درج آگهي0
خريد آهن آلات ساختمان٥-٣٥٠٤١٣٣٣ميدان امام حسين (ع) – خيابان دماوند – بزرگراه امام علي (ع)- ساختمان شهرداري منطقه١٣ - طبقه سوم – واحد قراردادها25/03/139009/04/1390تحويل اسناد ١٥ روز0
واگذاري خدمات و نگهداري از تاسيسات ساختمان هاي اداري خود24/03/139024/03/13900